Posted on

ออร์แกนิค คืออะไร

มีหลายๆคนที่ยังสับสนกับคำที่ใช้แบ่งประเภทผักในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ผักออร์แกนิค ผักไฮโดรโปนิกส์ หรือ ผักอควาโพนิกส์ ว่าแตกต่างกันอย่างไร จากประสบการณ์ที่เจอ ยังคงมีการเข้าใจว่าผักไฮโดรโปนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของผักออร์แกนิคอยู่มากในปัจจุบันทั้งที่วิธีปลูกแตกต่างกันอย่างมาก ส่วนการปลูกแบบอะควาโพนิกส์นั้น ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคน อันที่จริงแล้วทั้งไฮโดรโปรนิกส์ และอควาโปนิกส์ เป็นรูปแบบการปลูกพืชที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะได้อธิบายความแตกต่างของแต่ละประเภทต่อไป


ออร์แกนิค(Organic) แปลตามตัวคือ อินทรีย์ ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พืชผัก เนื้อสัตว์ อาหาร ที่มาจากการเพาะปลูกที่ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช รวมไปถึงไม่ใช้เมล็ดพันธุ์พืชตัดต่อพันธุกรรม (NON GMO) โดยจะไปเน้นที่การปรับปรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และระบบนิเวศแทน เกษตรอินทรีย์จึงเป็นการลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติที่มีเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความต้านทานโรคของพืช และสัตว์เลี้ยง

ส่วน ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยให้รากแช่อยู่ในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ และส่วนลำต้นและส่วนอื่นๆ จะอยู่เหนือระดับสารละลาย โดยมีวัสดุพยุงไว้อย่างเหมาะสม ในขณะที่ อควาโปนิกส์ เป็นวิธีการปลูกพืชโดยใช้น้ำเช่นเดียวกับไฮโดรโปนิกส์ เพียงแต่มีการเลี้ยงปลาควบคู่กันไปด้วยในระบบเดียวกัน โดยจะมีการนำของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงปลานำมาเป็นสารอาหารให้กับพืช ในขณะเดียวกันพืชก็จะช่วยบำบัดน้ำกลับมาเลี้ยงปลาต่อไป

นอกจากคำอธิบายข้างต้น เรายังสามารถสรุปความแตกต่างของผักออร์แกนิคกับผักไฮโดรโปนิกส์ออกมาคร่าวๆ ได้ดังนี้

ออร์แกนิกส์ ไฮโดรโปนิก
วัสดุปลูก

สารอินทรีย์ที่สลายตัวโดยจุลินทรีย์ เน้นการปรับปรุงดินตามธรรมชาติ

น้ำผสมสารละลายสารเคมีสังเคราะห์
การตกค้างของ สารเคมี โอกาสมีน้อยมาก อาจมีค่าไนเตรตที่สูงเกินกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณผู้ผลิตเป็นหลัก
มาตรฐานรับรอง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย
การทำเชิงพาณิชย์ต้องวางแผนพื้นที่เพาะปลูกล่วงหน้าหลายปี เพื่อให้เข้าเงื่อนไขเกษตรอินทรีย์สะดวกรวดเร็วกว่า วางแผนได้ทั้งปริมาณ และคุณภาพ
ผลผลิตมีความต้านทานโรคสูง เก็บรักษาได้นานระยะเก็บรักษาสั้นกว่า

ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อกล่าวถึงความปลอดภัยต่อการบริโภคในการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดศัตรูพืช การปลูกทั้ง 2 วิธี สามารถทำให้ปลอดภัยได้ทั้งหมด นั่นหมายถึงความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณของผู้ผลิตเป็นหลัก ถ้าหากมีการละเมิดเงื่อนไขการใช้ยาที่กำหนดไว้ ผักทั้ง 2 วิธีก็ไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป ดังนั้นการได้รับตรามาตรฐานรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ก็จะเป็นการรับประกันได้ระดับหนึ่งว่าผักที่คุณบริโภคไม่ใช่แค่คำแอบอ้างเพื่อหวังผลทางการค้าอย่างเดียว