parallax background

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อุดมด้วยธาตุอาหารทั้งธาตุอาหารหลัก รอง และเสริม

ระบบปุ๋ยหมักเติมอากาศ


การถ่ายเทอากาศที่พอเหมาะ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำปุ๋ยหมัก การถ่ายเทอากาศเป็นการเติมออกซิเจนแก่จุลินทรีย์พวกที่ต้องใช้อากาศเพื่อที่จะย่อยสลายกองปุ๋ย และจากการวิจัยพบว่าถ้าหากมีการเติมอากาศทางกลเข้าไปร่วมกับการถ่ายเทอากาศที่สอดคล้องกันจะมีแนวโน้มทำให้กระบวนการย่อยสลายปุ๋ยหมักเกิดได้เร็วขึ้น

และจากงานวิจัยดังกล่าว ทางฟาร์มจึงได้นำเอาระบบปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเข้ามาใช้ โดยการใช้พัดลมโบลเวอร์อัดอากาศเข้ามาในกองปุ๋ยเพื่อทดแทนการกลับกองปุ๋ย จึงเป็นการประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนที่ใช้ในการกลับกอง อีกทั้งการหมักปุ๋ยในซองที่อยู่ในตัวอาคารจะสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้สะดวกกว่าการหมักปุ๋ยกลางแจ้ง จึงทำให้คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากฟาร์มมีความสม่ำเสมอ

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ส่วนประกอบหลักของกองปุ๋ยหมักนั้นเป็นขี้เลื่อยจากการเพาะเห็ด ซึ่งโดยธรรมชาติของขี้เลื่อยนั้นมีขนาดเล็กและความหนาแน่นสูง ทำให้การไหลเวียนของอากาศจะไม่ดีเท่าเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นที่มีช่องว่างให้อากาศถ่ายเทได้มากกว่า เช่น ฟางข้าว ใบไม้ หญ้า เป็นต้น ทางฟาร์มของเราจึงใช้การกลับกองปุ๋ยหมักช่วยเพื่อให้การย่อยสลายทำได้เร็วขึ้น

วัสดุอินทรีย์ที่ใช้หมักปุ๋ย


ส่วนผสมของวัสดุอินทรีย์มีความสำคัญมากในการทำปุ๋ยหมักให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำระบบเกษตรอินทรีย์ ที่จะต้องไม่มีการเติมปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยยูเรียเข้าไปเป็นวัสดุผสม ดังนั้นการเลือกวัสดุอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารสูงเข้ามาทดแทนจึงเป็นสิ่งจำเป็นของฟาร์มเรา เช่น หากวัสดุอินทรีย์มีไนโตรเจนหรือโปรตีนสูง จะได้ปุ๋ยหมักที่มีไนโตรเจนสูง และวัสดุอินทรีย์ที่มีฟอสฟอรัสสูงจะได้ปุ๋ยหมักที่มีฟอสฟอรัสสูงเช่นเดียวกัน โดยฟาร์มเราจะrพิจารณาใช้วัสดุอินทรีย์ที่สามารถผลิตขึ้นมาเองหรือมีในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก